Sie sind nicht angemeldet.

Trailer & Trailerteile

Antworten im Thema: 22 » Der letzte Beitrag (18. Mai 2013, 20:59) ist von GPunkt™.

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« ist ein verifizierter Benutzer
  • »GPunkt™« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 4 396

Danksagungen: 15467

  • Nachricht senden

21

Sonntag, 15. April 2012, 14:37

Frigo-Line Container by ?Download

Es haben sich bereits 2 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

Actros Trucker, Docus Dachs

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« ist ein verifizierter Benutzer
  • »GPunkt™« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 4 396

Danksagungen: 15467

  • Nachricht senden

22

Freitag, 29. März 2013, 14:49

Krone-Rücklichter by Bioderka

Spoiler Spoiler

Krone Lights pack by Bioderko !

Siemka. Paczka ta dotyczy dwóch modeli lamp do naczep krone :)
Obydwia modele powsta³y
na spontanie, i nie s¹ tam jakieœ pro elo wiêc proszê nie gniewaæ sie na mnie za jakoœæ :D

Dwa modele zosta³y zmappowane na moj¹ teksturê, któr¹ dorzucam do paczki. Zosta³y te¿ spasowane do jakiejœ przypadkowej
ramy krone z download :)

Jeœli kogoœ to te¿ interesuje to reset to world zosta³ wykonany :)

Jeœli chodzi o œwiat³a w szczególnoœci te nowsze to podejrzewam, ¿e jak ktoœ na³o¿y sobie na nie jak¹œ dobr¹ teksturê
to bêd¹ ca³kiem przyzwoicie wygl¹daæ, poniewa¿ bry³a lampy zosta³a zachowana z proporcji oryginalnych i zaokr¹glenia
stara³em siê robiæ w miarê ogarniête :D.

Dla tych którzy chcieliby zmappowaæ œwiat³a na dobry dds b¹dŸ na swój dds ale kolorystycznie wiêc:

Œwiat³a do starszej kronki w z3d zawieraj¹ 5 odnoœników.
1 – elementy bia³e
2 – elementy pomarañczowe
3 – elementy czerwone
4 – czarny ty³
5 – szk³o

Œwiat³a do nowszej kronki zawieraj¹ 8 odnoœników:
1 – ledy
2 – trójk¹t
3 – pomarañczowe
4 – bia³e
5 – czerwone
6 – czarny ty³
7 – czarny przód
8 – szk³o

Podsumuj¹c, w paczce znajduj¹ siê

lampa krone.z3d – starsza wersja
krone new lamps – nowsza wersja
fotki obydwu modeli
fotki modeli lamp realnych

Odnoœnie cieni na starszej wersji lampy - cienie wysz³y mi na tylnej czêœci lampy wiêc po 1 przylega ona do belki i jest
niewidoczna, po 2 jest ona koloru ciemnego wiêc odpuœci³em sobie walkê z cieniami na tej czêœci lampy :)
Cienie te¿ mog¹ siê pojawiæ na szkle z tej nowszej lampy, jak chcecie to szk³a nie trzeba zak³adaæ :D Reszta ok ! ;)

100% by bioderko. Przy kopiowaniu proszê zachowaæ kredyty !

Download

GPunkt™

TS24 - Freund

  • »GPunkt™« ist ein verifizierter Benutzer
  • »GPunkt™« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 4 396

Danksagungen: 15467

  • Nachricht senden

23

Samstag, 18. Mai 2013, 20:59

Bodex Trailer by Syncron

Spoiler Spoiler

This is my Bodex Walkingfloor Weeda Transport project..
Sadly i have not manage to finish it (game crashes after every export)..
So I share the project with all of you..
-you can use parts you might find helpfull
-main credits: edd123,Syncron(me),Htrdzign,elyxir


For other info or question/pm me on
Trucksimulator24.de

Viel gluck alles und gute Fahrt ;)

Best regards,
Syncron Paulo

Download

Es haben sich bereits 13 registrierte Benutzer bedankt.

Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:

boxcar, Daltontune, Dbpit, ETS2-fan, joepapa, Micha-BF3, Reaven, Scania 143M 500, Scania730Fahrer, v8fan, v8Scaniav8, Wolfsblut, zilpzalp

Social Bookmarks

Counter:

Hits heute: 79 538 | Hits gestern: 102 097 | Hits Tagesrekord: 213 546 | Hits gesamt: 75 640 518 | Hits pro Tag: 26 232,14

Klicks heute: 110 071 | Klicks gestern: 122 043 | Klicks Tagesrekord: 756 082 | Klicks gesamt: 488 821 940 | Klicks pro Tag: 169 523,53 | Gezählt seit: 3. Mai 2011, 07:40

Ungelesene Beiträge Unbeantwortete Themen Themen der letzten 24 Stunden

Euro Truck Simulator,Euro Truck Simulator 2,German Truck Simulator,Forum,Community,Downloads,Support,Euro Trucksimulator,Euro Trucksimulator 2,German Trucksimulator,Trucks,18 Wheels of Steel,Haulin,Convoy,Pttm,Long Haul,Trucksimulator,Trucksimulation,Truck Simulator,Simulation,ATS,Trucksim,Extreme Trucker 2,ETS,ETS2,GTS,UKTS,ET,ET2,18WoS,Tutorial,Tutorials,Tipp,Zmodeler,z3d,Modding,SCS,simulation,support, Zmod,z3d,Sk,Skins,Map,Maps,Mod,Mods,Trucksims,STD,Scania Truck Driving Simulator,Scania,ETS2Mods, Euro Trucksimulator2 Mods